KKK

Kõige sagedasemad

Küsimused ja vastused

Vaadake meie klientide korduma kippuvaid küsimusi SBLCore’i tarkvara ja ohutuskaartide kohta üldiselt.

Õigusaktid ja ohutuskaardid üldiselt

Mis on ohutuskaart?
Ohutuskaart on dokument, mis tagab teabe edastamise tarneahelas. Seetõttu on see hädavajalik ohtlike kemikaalide ja segude käitlemisel.
Milline näeb ohutuskaart välja?
Ohutuskaart järgib täpselt ELi REACH-määruse II lisas sätestatud vormi. See koosneb 16 osast, mille pealkirjad on sätestatud kõigis ELi keeltes, nii et lihtsat üks-ühele tõlget ei ole võimalik teha. Samuti on määratletud, millist teavet iga osa peaks sisaldama. Need tuleks kirjutada selgelt ja lühidalt. Euroopa-väliste riikide suhtes kohaldatakse nende endi riiklikke õigusakte.
Millises keeles peab ohutuskaart olema?
Ohutuskaardi keel sõltub sihtriigist, kus aine või segu turule viiakse. Ohutuskaart peaks alati olema riigi ametlikus keeles.
Millistele toodetele tuleb koostada ohutuskaart?
Ohutuskaart koostatakse eelkõige ohtlikuks klassifitseeritud ainete või segude kohta. Mõnel juhul esitatakse ohutuskaart taotluse korral, st segude puhul, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks, kuid sisaldavad ainet, mis kujutab endast ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, või mille puhul on kehtestatud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas.
Millised tooted ei vaja ohutuskaardi koostamist?
Veterinaarravimite, kosmeetikatoodete, ravimite, toidu või sööda kohta ei ole vaja koostada ohutuskaarti. Teine rühm on esemed, mis võtavad tootmise käigus teatud kuju. Nende puhul kasutatakse aga sageli ohutuskaarti, et edastada olulist teavet lõpptoote kohta.
Kellele on vaja ohutuskaarti?
Kõik, kes käitlevad kemikaale või segusid mingil viisil. See võib tähendada tootjat, importijat, turustajat ja isegi allkasutajat.
Kes võib koostada ohutuskaardi?
Ohutuskaardi peaks koostama pädev isik, kes on korrapäraselt koolitatud. Õigusaktides ei ole enam määratletud, kui sageli ja kes peaks koolitust läbi viima. SBLCore on võimeline pakkuma koolitust. Osaleja saab pärast koolitust tunnistuse. Pakume koolitust korraga kuni viiele inimesele.
Kuidas määrata segu klassifikatsiooni?
Toote klassifitseerimine toimub CLP-määruses sätestatud eeskirjade alusel. Klassifitseerimine toimub koostisainete ohtlikkuse ja kontsentratsiooni ning nende toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste andmete alusel. Teatavate ohtude puhul võivad arvutustesse kaasneda ka toote füüsikalised omadused või laborikatsed. SBLCore’i tarkvara aitab teil klassifikatsiooni arvutada.
Mis on ohutuskaardi läbivaatamine ja millal seda tehakse?
Läbivaatamine on ohutuskaardil sisalduva teabe ajakohastamine. Kõige levinum põhjus on valemite muutmine või näiteks REACH-määruse II lisas sätestatud ohutuskaardi vormi ajakohastamine. Sageli muudetakse või võetakse kasutusele ka uusi ühtlustatud klassifikatsiooniga aineid.
Mida peab etikett sisaldama?
Toote märgistus koostatakse ohutuskaardi punkti 2.2 alusel. Oluline on tagada, et ohutuskaart ja etikett vastaksid üksteisele, sest esitatud teave peab olema identne.

SBLCore’i tarkvara ja kõik selle ümber

Kellele on tarkvara sobilik?
Tarkvara on mõeldud kõigile, kes käitlevad kemikaale ja segusid mis tahes viisil ning kellel on vaja koostada nende jaoks ohutuskaarte või muuta nende valduses olevad ohutuskaardid teise keelde.
Kes võivad tarkvaraga töötada?
Tänu kasutajasõbralikule ja intuitiivsele keskkonnale sobib tarkvara nii neile, kellel on kogemusi ohutuskaartide koostamisel, kui ka algajatele, kes ei tunne kemikaale käsitlevaid õigusakte.
Millega saab tarkvara aidata?
SBLCore on ulatuslik tööriist, mis aitab teil koostada ohutuskaardi 27 keeles, samuti kujundada etikette, genereerida UFI-koodi ja teavitada teist PCN-portaali. Tarkvara tagab ka kõigi ohutuskaartide ja nende lisadokumentide arhiivimise ning jälgib ohutuskaardi õiguspärasust ja kehtivust. Oluline funktsioon on automaatne toodete klassifitseerimine, mille tarkvara arvutab sisendandmete põhjal.
Mida tarkvara sisaldab?
Tarkvara sisaldab CLP-määruse VI lisa kohase ühtlustatud klassifikatsiooniga ainete andmebaasi ja aineid, mille puhul tuleb järgida töökeskkonna kokkupuute piirnormide juhiseid. Lisatud on ka aineotsingu funktsioon ECHAs, mis võimaldab aine otse ECHA andmebaasist tarkvara andmebaasi importida. Samuti sisaldab see andmebaasi olemasolevate riiklike kokkupuute piirnormide kohta. Tarkvara sisaldab ka andmebaasi fraasidest kõigis olemasolevates keeleversioonides.
Mida teha, kui ainet ei ole SBLCore’i andmebaasis?
Andmebaas sisaldab peamiselt ühtlustatud klassifikatsiooniga aineid ja neid aineid, millele on kehtestatud töökeskkonna piirnormid. Kui ainet ei ole andmebaasis, saab andmeid võtta ECHA andmebaasist ja otse tarkvara andmebaasi importida. Alternatiivina on võimalik lisada aine andmebaasi ka käsitsi, tuginedes aluseks oleva ohutuskaardi teabele.
Millised on saadaolevad tarkvaravõimalused?
Valikuvõimalused on SBLCore Blue (tarkvara tellimine) või SBLCore Green (püsilitsentsi ostmine) Hariduse eesmärgil pakume SBLCore Edu tasuta versiooni.
Kus andmeid säilitatakse?
SBLCore Greeni puhul asub andmebaas ettevõtte arvutis või serveris. Salvestuskoha valib kasutaja ise. Andmete varundamine on täielikult nende kontrolli all. SBLCore Blue puhul salvestatakse andmebaas pilveplatvormi, kus see automaatselt varundatakse. Andmeid saab kasutada kõikjalt.
Mitu ohutuskaarti saab tarkvaraga koostada?
Mõlemas tarkvaravariandis saab luua piiramatu arvu ohutuskaarte.
Kuidas toimib tarkvara prooviperiood?
Pärast registreerimisvormi esitamist algab prooviversiooni allalaadimine, mis tuleb seejärel installida teie Windowsi seadmesse. See versioon on saadaval tasuta 14 päeva jooksul pärast installimist. Prooviversioon ei ole tarkvara funktsioonide poolest piiratud, välja arvatud nende väljunddokumentide eksport, mis on varustatud vesimärgiga. Juhuslikud lõigud on eelvaates peidetud. Loodud andmed saab konverteerida täisversiooniks. Prooviversiooni allalaadimine ei kohusta teid tellima tarkvara täisversiooni ja see ei ole tasuline.
Milliste seadmete ja operatsioonisüsteemidega tarkvara ühildub?
Kõiki tarkvaratüüpe saab kasutada Windowsi seadmetes (alates Windows 8.1 ja uuemad). MacOSi operatsioonisüsteemi ei toetata otseselt, kuid tarkvara saab käivitada virtuaalse Windowsi abil. Tarkvara ei saa kasutada mobiilseadmetes või tahvelarvutites.
Mitmes arvutis saan ma tarkvara kasutada?
Üks kasutaja võib tarkvara paigaldada kuni kolme seadmesse (arvutisse või sülearvutisse).
Kas SBLCore lubab importida väljaspool meie tarkvara loodud ohutuskaarte?
Vaikimisi ei ole võimalik importida ühtegi SBLCore’i poolt toetatud mitte-.sbl-faili. Ettevõtteväliste andmete importimist saab lahendada individuaalselt kokkuleppel.
Kuidas minu SBLCore Blue tellimus toimib?
Minimaalne rendiperiood on 1 kuu. Tellimuse saab seejärel igal ajal lõpetada, kuid mitte varem kui 1 kuu pärast viimast muudatust tellimuse sätetes (nt riigi või kasutaja lisamine).
Kuidas ma lõpetan oma SBLCore Blue tellimuse?
Tarkvara saab lihtsalt tühistada valitud kuupäeval tarkvara kasutajaliidese tellimuse sätetes või SBLCore’i kliendiportaalis, millele on juurdepääs ka veebisaidi kaudu.
Mis juhtub tarkvarasse salvestatud andmetega pärast seda, kui minu SBLCore Blue tellimus lõpeb?
Soovitame enne tellimuse lõpetamist teha varukoopia kõigist loodud andmetest. Tarkvara teavitab teid sellest sammust, kui tühistate tellimuse. Andmed eemaldatakse tarkvarast lõplikult 14 päeva pärast tühistamist. Selle aja jooksul on juurdepääs tarkvarale kättesaadav ja andmeid saab endiselt alla laadida, kuid tarkvara funktsioone ei ole enam võimalik kasutada.
Kas ma saan oma SBLCore’i tarkvara tellimust uuendada?
Tellimust on võimalik uuendada, logides sisse SBLCore’i kliendiportaali või müügiesindaja kaudu. Kui tellimust uuendatakse rohkem kui 14 päeva pärast algse tellimuse lõppu, ei ole teie loodud algsed andmed tarkvara kasutajaliideses enam kättesaadavad.
Kuidas toimivad ohutuskaartide tõlked?
SBLCore sisaldab andmebaasi fraasidest, mis on tõlgitud kõigisse tarkvaras olevatesse keeleversioonidesse. Õigusakte sisaldavad fraasid ei ole lihtsalt tõlked, vaid need järgivad siseriiklike määruste sõnastust. Tänu sellele funktsioonile suudab tarkvara ohutuskaardi lihtsalt ja korrektselt teise keelde muuta. Kui kasutajal puudub mingi fraas või ta soovib selle sõnastust muuta, võib ta luua oma sõnastuse koos mis tahes tõlgetega.
Kuidas tuvastada tarkvaras aegunud ohutuskaart ja kuidas seda üle vaadata?
SBLCore annab märku dokumendi ajakohastamise vajadusest, kasutades „valgusfoori“ funktsiooni, mis toob esile ohutuskaardi vana formaadi, vananenud ained või vananenud kontrolliparameetrid. Kui vajutate nuppu „Ülevaade“, uuendab tarkvara automaatselt ohutuskaarti. Seejärel salvestatakse andmebaasis kaks versiooni dokumendist – originaal (arhiivitud) ja uus ohutuskaart.
Kas SBLCore’is saab luua kokkupuutestsenaariume?
See ei ole võimalik, sest kokkupuutestsenaariumi jaoks ei ole määratletud ühtset formaati. Tarkvara võimaldab siiski lisada kokkupuutestsenaariumi ohutuskaardile lisana.
Kas tarkvara on võimeline määrama segu ADRi?
Iga ettevõte, mille tegevus hõlmab ohtlike toodete vedu kindlaksmääratud piirnormist suuremas mahus, peab määrama vähemalt ühe ohutusnõustaja, kes on saanud transpordialase koolituse. Tarkvara ei suuda toodet ADRi järgi klassifitseerida.
Tõendavad dokumendid sisaldavad ohulauseid, mida tarkvara ei paku (nt H320, H333). Miks?
Euroopa Liit järgib kemikaale käsitlevate õigusaktide alusel CLP- ja REACH-määrusi. CLP-määruse märgistamise ja pakendamise eeskirju selgitavad suunised on võetud globaalsest harmoneeritud süsteemist (GHS). See sisaldab suurel hulgal standardlauseid, nii et kui kasutajal on GHS-vormingus ohutuskaart, ei pruugi ta olla võimeline ühtegi lauset ELi tarneahelas teabe edastamise osana üle võtma.

Kasutajatugi ja muud teenused

Millist tuge me kasutajatele pakume?
Kasutajatoega saab ühendust võtta aadressil support@sblcore.com. Võite meiega ühendust võtta ka kontaktivormi kaudu, mida saab kasutada otsese klienditoe päringu saatmiseks. Vastame alati kõigile päringutele nii kiiresti kui võimalik.
Millised käsiraamatud on saadaval tarkvaras töötamiseks?
Üksikasjalikud õppevideod on meie klientidele kättesaadavad ja neid saab vaadata SBLCore’i veebisaidilt või meie YouTube’i kanalilt. Üksikasjalikud juhised on saadaval ka tarkvara kasutajaliideses.
Milliseid koolitusi me klientidele pakume?
1) SBLCore’i tarkvara koolitus
2) Ohutuskaartide koostamise koolitus
3) Ohutuskaartide koostamine koos valemite segamise koolitusega

Teavitamine PCN-portaali ja UFI-koodid

Mis on UFI ja mille jaoks on see mõeldud?
UFI ehk unikaalne koostise tähis on unikaalne kood, mida nõutakse ohtlikest segudest teatamisel PCN-portaali ja mis on ka kohustuslik osa märgistusest. UFI koosneb 16 tähemärgist ja sellel on ühtne eesliide UFI (nt UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Selle loomiseks on vaja ettevõtte käibemaksukohustuslase numbrit ja nn numbrilist valemikoodi. Lisateavet UFI kohta leiate veebigeneraatori leheküljelt.
Mis on PCN ja millistest segudest tuleb teatada?
PCN on Euroopa Liidu loodud portaal, mida haldab ECHA. See on ette nähtud ohtlike keemiliste segude kohta teabe esitamiseks. Inimese tervisele ohtlikest või füüsikaliselt ohtlikest segudest tuleb teatada. Teavitamisel esitatakse UFI-kood, mis on samuti kohustuslik element etiketil. Teave esitatakse spetsiaalses i6z-vormingus.
Mida on vaja UFI-koodi loomiseks?
UFI loomiseks on vaja ettevõtte käibemaksukohustuslase numbrit ja nn numbrilist valemikoodi. Numbriline valemikood võib olla mis tahes number. Vajalik on vaid valida jätkusuutlik tootenumber, et kaks erineva valemiga toodet ei sisaldaks sama UFId. Numbrilise valemikoodi valimiseks on võimalik kasutada näiteks ettevõttesisest tootenumbrite süsteemi.
Kuidas näeb välja UFI ja kus see on märgitud?
UFI on märgistuse kohustuslik osa ning see peab olema loetavas vormis ja kustumiskindel. Lühend „UFI“ on üldine, st muutumatu kõigis Euroopa Liidu keeltes ja eelneb koodile, mis on alati 16 tähemärki pikk. Seejärel esitatakse kood kujul UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kes on kohustatud raporti esitama?
Esmane kohustus kehtib importijatele, kes ostavad toote väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja viivad selle ELi turule, nagu ka allkasutajatele, kes segavad oma segusid või sekkuvad toote pakendamisse. Lisaks sellele võib kohustus kehtida ka turustajate suhtes. See etapp tuleb tagada, kui importija või allkasutaja ei ole teavitamiskohustust täitnud.
Milline teave on nõutav teavituses?
Teates laiendatakse kohustuslikku teavet võrreldes algsete nõuetega. Näiteks on nõutav UFI-kood, 70% toote koostisest, pakendi tüüp ja suurus, tootekategooriad vastavalt Euroopa toodete kategoriseerimise süsteemile (EuPCS), samuti teave toote ohtlikkuse kohta, märgistuselemendid, toksikoloogiline teave ning teave füüsikalis-keemiliste omaduste kohta.
Millisest hetkest alates hakkab kehtima teavitamiskohustus?
Teavitamise kuupäev sõltub toote kasutamisest. Tarbija- ja kutsealase kasutuse puhul kehtib teavitamiskohustus alates 1. jaanuarist 2021. Tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud segude puhul on kuupäevaks 1. jaanuar 2024. Toodete puhul, millest on varem teatatud riiklike eeskirjade alusel ja mille koostis või klassifikatsioon ei ole muutunud, jäävad esialgsed teavitused kehtima kuni 2024. aasta lõpuni. Alates 1. jaanuarist 2025 tuleb kõigist turul olevatest ohtlikest segudest teatada vastavalt CLP-määruse VIII lisa nõuetele.
Kellele teave edastatakse?
Teavitaja esitab teabe kõigile liikmesriikidele, kus segu on turule viidud. See teave tehakse seejärel kättesaadavaks mürgistustoksikoloogiakeskustele ja tervishoiutöötajatele. Need üksused määrab iga riik riiklikul tasandil.
Kust ma saan numbrilise valemikoodi?
Koostise numbrikood koos käibemaksukohustuslase numbri või ettevõtte võtmega on vajalik nn UFI-koodi loomiseks. Seda numbrit haldab täielikult UFI looja ja see võib olla mis tahes arv vahemikus 0 kuni ligikaudu 268 miljonit. Võimalik on kasutada näiteks olemasolevat ettevõtte numeratsioonisüsteemi, valemikoode või osa EAN-koodist.
Kust ma saan ettevõtte võtme?
Kui ettevõttel ei ole käibemaksukohustuslase numbrit või ta ei soovi seda kasutada, on võimalik kasutada ettevõtte UFI-võtit selle genereerimiseks. Võtme saab veebipõhisest UFI generaatorist ja seda saab kasutada UFI korduvaks loomiseks. Seetõttu soovitame selle salvestada.

Ostke SBLCore Blue tellimus

Kuidas ma saan tarkvara tellida?
Tarkvara saab tellida otse veebisaidil jaotisest Hinnakiri. Tarkvara saate tellida ka meie müügiosakonna abil (sales@sblcore.com).
Millised on saadaolevad tellimuspaketid?
Tellimusi saab tellida kuu- või aastapaketina. Pakume aastapaketti soodushinnaga.
Kas ma saan oma tellimuse sätteid muuta?
Tellimuse sätteid saab kohandada kliendiportaalis või tarkvara sätetes. Võimalik on lisada või eemaldada kasutajaid ja riike, muuta makseandmeid ning tühistada oma tellimus.
Kuidas lisada teenust tellimuse ajal (teist riiki või kasutajat)?
Riike või kasutajaid saab hõlpsasti lisada või muuta kliendiportaalis. Kuupaketi puhul ei saa te oma tellimust lõpetada enne, kui riigi või kasutaja lisamisest on möödunud üks kuu.
Kuidas ma saan oma tellimuse lõpetada?
Te saate oma tellimuse tühistada kliendiportaalis või tarkvaras, klõpsates nuppu Tellimus -> Tühista tellimus. Kuupaketi puhul saab teie tellimuse lõpetada valitud kuupäeval, kuid mitte varem kui üks kalendrikuu pärast teenuse viimast makset.
Milliseid makseviise aktsepteeritakse?
Tellimuse eest saab tasuda maksekaardi või pangaülekandega.
Kuidas toimib tellimuse arveldus, kui maksmine toimub pangakaardiga?
Esimese maksekaardiga tasutud tellimuse puhul tehakse tellimuse eest ettemaks. Samal ajal väljastatakse arve. Kuupaketi puhul võetakse kõik hilisemad maksed tagasiulatuvalt pärast iga kalendrikuu lõppu. Kui aastapaketi korral lisatakse tellimuse ajal veel üks riik või kasutaja, siis ka nende teenuste eest esitatakse arve tagasiulatuvalt pärast iga kalendrikuu lõppu. Kui te uuendate oma aastatellimust, võetakse järgmise aasta tellimuse eest uuesti tasu, mis debiteeritakse teie maksekaardilt ettemaksena. Arved saadetakse elektrooniliselt tellimuse esitamisel esitatud meiliaadressile. Kõik väljastatud arved on kättesaadavad kliendiportaalis.
Kuidas toimib tellimuse arveldus, kui maksmine toimub pangaülekandega?
Esimese ja iga järgmise pangaülekandega tasutava aastapaketi tellimuse kohta väljastatakse ka 14-päevase tähtajaga arve. Esimese ja iga järgmise kuupaketi tellimuse puhul väljastatakse arve tagasiulatuvalt pärast iga kalendrikuu lõppu, mil tarkvara aktiveeriti. Arved saadetakse elektrooniliselt tellimuse esitamisel esitatud meiliaadressile. Kõik väljastatud arved on kättesaadavad kliendiportaalis.

Millised õigusaktid kehtivad kemikaalide ja segude suhtes?

REACH

REACH ei hõlma mitte ainult kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist, vaid määratleb eelkõige ohutuskaartide vormi ja sisu. Ohutuskaartide vorm on täpsustatud käesoleva määruse II lisas. Materjalide ohutuskaardid on oluline teabeallikas kemikaalide või segude kohta ning tarneahela oluline osa.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet

CLP

CLP-määrus käsitleb kemikaalide ja segude klassifitseerimist, märgistamist ning pakendamist. Klassifitseerimine on ohutuskaardi oluline osa. Selle põhjal on määratletud kõigi osade tekstid. CLP-määrus sätestab märgistamise osana eeskirjad sümboli ja kogu etiketi suuruse kohta sõltuvalt pakendi suurusest. Määrus sisaldab ka VI lisa, milles määratletakse ühtlustatud klassifikatsiooniga ained.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Biotsiidid

Biotsiidide määrus käsitleb biotsiidide turuleviimist ja kasutamist. Biotsiid on toode, mille eesmärk on hävitada, tõrjuda või teha võimetuks kahjulikud organismid. Eelkõige on määruses määratletud biotsiidi märgistus, millel on oma spetsiifika (nt toimeaine ja selle kontsentratsiooni märkimine). Iga biotsiid võib sisaldada ainult heakskiidetud tarnijate toimeaineid või vajaduse korral toimeaineid, mis on läbivaatamisel ja mida tohib kasutada ainult heakskiidetud biotsiiditüübi puhul.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist

Pesuained

Detergente käsitlev määrus käsitleb nõudepesemis-, pesupesemis- ja puhastusvahendeid. See eristab, kas pesuvahendit müüakse ainult professionaalsetele kasutajatele või üldsusele, kelle jaoks on kehtestatud rangemad märgistamiseeskirjad. Samuti sätestatakse selles eeskirjad toodete biolagunevuse ja fosfaatide sisalduse kohta. Detergentide puhul on vaja töödelda nn andmekaarte, mida eristatakse kahte liiki, tervishoiutöötajatele või üldsusele.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 648/2004, detergentide kohta

Kas teil on veel küsimusi, millele te ei ole leidnud vastust?

Meie kliendid

Liituge enam kui 750 ettevõttega, kes on meie tooteid või teenuseid juba täielikult kasutanud.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Pakume lahendusi ohutuskaartide koostamiseks ja haldamiseks. Käsitleme ohutuskaartide koostamise, klassifitseerimise ja arhiivimisega seotud üldist haldamist. SBLCore’i tarkvara on mõeldud kõigile kemikaalide ja segude tootjatele, importijatele, turustajatele ning erinevatele kasutajatele.

Kas vajate nõuandeid?

Hoidke ühendust

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tšehhi

CRN: 04278968
KMKR: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Me kasutame küpsiseid

Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid, et mõista meie külastajate käitumist ja saaksime pakkuda sisu vastavalt nende eelistustele.

Lisateave küpsiste kohta ×
Funktsionaalsed küpsised
See veebisait kasutab vajalikke küpsiseid, mis on selle nõuetekohaseks toimimiseks üliolulised. See tagab lehe korrektse kuvamise, võimaldab vormide esitamist jms vajalikke funktsioone. Neid tehnilisi küpsiseid ei saa välja lülitada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
sblcore_cc www.sblcore.ee 1 aasta Salvestab kasutaja nõusoleku küpsiste kasutamiseks. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.ee Seanss Salvestab teavet kasutaja seansi kohta. SBLCore s.r.o.
Analüütilised küpsised
Kasutame oma veebisaidi toimivuse hindamiseks analüütilisi küpsiseid. Kasutame neid küpsiseid meie veebisaidi külastuste arvu, liikluse allikate ja kasutajate käitumise jälgimiseks – näiteks saame teada, millist teavet nad otsivad ja milline teave on nende jaoks kõige olulisem. See teave aitab meil saiti optimeerida ja teenuseid täiustada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_ga www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.ee 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse asjakohaste reklaamide kuvamiseks vastavalt teie eelistustele. See isikupärastatud sisu, mida kasutavad meie partnerid, võib ilmuda erinevatel veebisaitidel. Kui te neid küpsiseid ei vali, siis kuulutuste arv ei muutu, kuid neid ei kohandata enam teie huvidele vastavaks.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_gcl_au www.sblcore.ee 3 kuud See kasutab Google AdSense’i, et katsetada nende teenuseid kasutavate veebisaitide reklaami tõhusust. Google